Dyslexie                        IMG_2400

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem in het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Als de achterstand in lezen en/of spellen erg groot is (herhaalde E-scores op de CITO toetsen) en intensieve hulp op school onvoldoende vooruitgang laat zien, kan een kind in aanmerking komen voor nader onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. De kosten worden volledig vergoed, wanneer aan alle onderstaande eisen wordt voldaan, (zie ook Ouders aan het woord over leerlingdossier dyslexie):

  • de leeftijd van het kind ligt tussen 7 en 13 jaar en zit op de basisschool
  • de scores in het leerlingvolgsysteem (LOVS) horen bij de zwakste lezers (DMT) en zwakste spellers, gedurende drie recente en achtereenvolgende meetmomenten
  • het probleem is hardnekkig, de uitbreiding en verlenging van instructie en extra begeleiding op school laat te weinig resultaat zien
  • er mag geen sprake zijn van een andere (ernstige) ontwikkelingsstoornis, die de behandeling van dyslexie belemmert
  • er is een verwijzing afgegeven door een arts of CJG in combinatie met het leerling dossier dyslexie van de basisschool

De nadruk van de behandeling ligt op de volgende aspecten:

  • het zo goed mogelijk ontwikkelen van het lezen en het spellen
  • het vergroten van leesmotivatie en leesplezier
  • psycho-educatie (leren omgaan met dyslexie)
  • het gebruik van compenserende technieken

Dyslexiebehandeling buiten de vergoedingsregeling

Lees- en spellingsproblemen anders dan ernstige enkelvoudige dyslexie worden in de logopediepraktijk behandeld en vergoed, indien er een duidelijke relatie bestaat met een stoornis in de auditieve verwerking en/of (spraak)taalproblematiek. Zonder deze problematiek wordt de behandeling niet vergoed door de ziektekostenverzekering.